Volby do školské rady


Volby zákonných zástupců a pedagogických pracovníků do školské rady se budou konat dne 14. 6. 2021.


Termín: 14. 6. 2021

Místo/ forma: ONLINE, a to prostřednictvím speciálního linku na našich webových stránkách, který zákonní zástupci obdrží

Podávání návrhů: do 31. 5. 2021

Pravidla dle volebního řádu:

 1. Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanovuje počet jejich členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada má 9 členů.
 2. Volby zástupců pedagogických pracovníků školy a zákonných zástupců žáků ve školské radě probíhají tajným hlasováním.
 3. Volby řídí předseda volební komise, kterého zvolí volební komise ze svých členů.

Volba členů školské rady ze zákonných zástupců žáků:

 1. Za člena školské rady může kandidovat každá osoba starší 18 let navržená kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dní přede dnem konání voleb.
 2. Kandidáti jsou zapsáni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení, datum narození, povolání a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu.
 3. Oprávněný volič před hlasováním sděluje volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem, a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.
 4. Je na dohodě zákonných zástupců žáka, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě nedohody je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.
 5. Hlasovací lístek se upravuje oprávněným voličem označením kandidáta křížkem v rámečku před jménem kandidáta.
 6. Hlasovací lístek je platný, je-li na něm označen alespoň jeden kandidát, nejvýše však tolik kandidátů, kolik je stanovený počet volných mandátů. Tito kandidáti získávají platný hlas.
 7. Hlasovací lístek je neplatný, není-li označen žádný kandidát nebo je-li označeno více kandidátů, než kolik je stanovený počet volných mandátů.
 8. Za členy školské rady jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
 9. Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady.

Pravomoci školské rady dle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona:

1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.