JÍDELNA


PLATBY STRAVNÉHO

Stravné musí být zaplaceno s předstihem (doporučujeme den platby 20. dne v měsíci), aby peněžní částka za obědy byla na účtu jídelny nejpozději do 25. dne v měsíci. Strávník musí počítat s tím, že dokud se jeho platba neobjeví na výpisu účtu jídelny, nemá na oběd nárok!

Číslo účtu: 10006 – 36930621/0100 Obědy lze zaplatit i zálohově na delší období (např. na celý školní rok).Po skončení školního roku proběhne vyúčtování – odcházejícím žákům budou vráceny případné přeplatky, zůstávajícím budou převedeny do dalšího školního roku.

OHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

Přihlášky ke stravování platí po celý školní rok. Není nutné se každý měsíc znovu přihlašovat.Kontakt se školní jídelnou, ohlášení stravování jen na určité dny a odhlášení obědů je možné každý pracovní den:

  • osobně u okénka jídelny                                          11.15 hod – 13.15 hod
  • telefonicky na tel. č. 547 211 816, 739 634 394       7.00 hod – 14.00 hod
  • přes internet                                                              neomezeně

Každý strávník přihlášený na stravování má automaticky přihlášeny obědy č. I. Kdo má zájem o oběd č. II na určitý den, musí si jej objednat. Výběr jídel je možno provádět přes webový portál strava.cz, přihlašovací displej před školní jídelnou, příp. u okénka před školní jídelnou (není možno telefonicky).

Všechny změny je možné provádět nejpozději den předem do 12.30 hod. První den nemoci může být oběd pro žáky vyzvednout od 11.00 – 11.30 hod. V ostatních případech může být oběd vyzvednut jen tehdy, bude-li doplacen o provozní náklady, tj. navýšení původní ceny o 45,- Kč. (tato jídla jsou určená k okamžité spotřebě). Nevyzvednuté obědy se likvidují.

Jednotlivě se nemusí odhlašovat obědy při akcích pořádaných školou (LVVZ, ŠVP, školní výlet, apod.) V případě, že dítě přihlášené na akci z jakýchkoli důvodů neodjede, je nutné kontaktovat školní jídelnu. 

Upozornění: plavecká soustředění jsou akcemi Komety Brno, nikoliv školy, v tomto případě se musí strávník odhlásit sám. 

Jestliže strávník přeruší docházku na obědy na dobu delší jak 3 měsíce, bude z evidence strávníků automaticky vyřazen. Poté už není možný ani zpětný výkup čipu. Delší přetržku ve stravování je možné sjednat předem nebo v průběhu jmenovaných 3 měsíců.

Výdej obědů pro cizí strávníky je stanoven na dobu od 11.00 – 11.30 h.


EVIDENČNÍ ČIPY

Povinností strávníka je zakoupení evidenčního čipu.Cena čipů

  • prodej – 130,- Kč
  • zpětný odkup – 50,- Kč

Podmínky zpětného odkupu čipu

  • Čipy jsou odkupovány od všech strávníků.
  • Zpět jsou odkupovány pouze čipy čisté, nepoškozené a plně funkční.
  • Od strávníků opouštějících natrvalo školu jsou odkupovány čipy pouze do pěti pracovních dnů od jejich odchodu.
  • Od strávníků (např. žáci devátých ročníků, žáci odcházející na víceletá gymnázia…) opouštějících školu na konci období školního vyučování (tj. den vydání vysvědčení za druhé pololetí) jsou odkupovány čipy pouze do pěti pracovních dnů od tohoto data.

Cena obědů platné od 1. 3. 2023

strávníci 7 – 10 let43,- Kč
strávníci 11 – 14 let45,- Kč
strávníci nad 15 let47,- Kč
cizí strávníci100,- Kč
svačina22,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (1. září – 31. srpen), ve kterém dosahují patřičného věku.