1. STUPEŇ


Na 1. stupni je celkem 12 tříd. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu (1. – 5.ročník) v kmenových třídách, které jsou vybaveny didaktickou technikou s různými výukovými programy.

Od třetího ročníku se vyučuje cizí jazyk – anglický. Vzhledem k tomu, že máme na škole bazén, mohou všichni žáci již od 1. ročníku jednu hodinu týdně plavat. V 5. třídě, sportovní, lze v rámci vyučování a hodin Tv trávit 3 hodiny týdně v plavání a ti žáci, kteří jsou výbornými plavci, navštěvují zároveň Kometu Brno, kde se v plavání zdokonalují. Vzorně reprezentují naši školu v republikových i mezinárodních soutěžích.

Od 2. ročníku jezdíme na školy v přírodě. Pro žáky 4. a 5. ročníku organizujeme kurzy bruslení. Žáci prvního stupně se kromě klasické výuky pravidelně účastní různých výukových programů. Školní učivo je doplňováno nabídkou aktivit z SVČ Lány, Lužánky, DDM a preventivními programy pro žáky (besedy s policií, šikana, drogy). Zapojujeme se do matematických soutěží – Matematická olympiáda, Klokánek, Pangea. Pořádáme a sami se zúčastníme mnoha sportovních soutěží, zaměřených nejen na plavání. Rádi navštěvujeme Knihovnu Jiřího Mahena na Lánech, zapojujeme se do různých soutěží. Od 2.ročníku jezdíme každoročně na zotavovací akce. Oblíbenou akcí pro děti je „Noc s Andersenem“, kdy mohou trávit společný večer ve škole (vždy z pátku na sobotu) spolu s vyučujícími. Čtou se pohádky, děti plní různé úkoly na pohádkové cestě, mohou si vybrat z různých dílen, kde spolu něco tvoří. Jde vždy o nezapomenutelný zážitek.

Spolupracujeme také s mateřskými školami v Bohunicích. Předškoláci z MŠ Pohádka zasednou několikrát do roka jako žáci do lavic, aby si vyzkoušeli, jaké to bude, až budou chodit do školy.

Během celého školního roku organizujeme návštěvy divadel, koncertů, muzeí i galerií. Na spodní chodbě pavilónu 1. stupně na nástěnkách jsou vystaveny práce žáků.

Pro naše budoucí prvňáčky připravujeme každoročně zábavné dopoledne i odpoledne, kde si mohou spolu s rodiči blíže prohlédnout naši školu.

Od nového školního roku jsme rádi, že na škole pracuje školní psycholog. Škola spolupracuje i s jinými institucemi v Brně – PPP, SPC. Součástí této spolupráce jsou i pravidelné návštěvy speciálního pedagoga ve škole.