1. STUPEŇ


Na 1. stupni je celkem 15 tříd.  Již druhým rokem nabízíme i zařazení předškoláků s odkladem povinné školní docházky do přípravné třídy.  V tomto školním roce máme 4 první třídy s menším počtem žáků. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu (1. – 5.ročník) v kmenových třídách, které jsou vybaveny didaktickou technikou s různými výukovými programy.

Od třetího ročníku se vyučuje cizí jazyk – anglický. Vzhledem k tomu, že máme na škole bazén, mohou všichni žáci již od 1. ročníku jednu hodinu týdně plavat.

Jezdíme na školy v přírodě. Žáci prvního stupně se kromě klasické výuky pravidelně účastní různých výukových programů. Školní učivo je doplňováno nabídkou aktivit SVČ Lány, Lužánky, DDM a preventivními programy pro žáky (besedy s policií, šikana, drogy). Zapojujeme se do matematických soutěží – Matematická olympiáda, Klokánek, Pangea. Pořádáme a sami se zúčastníme mnoha sportovních soutěží, zaměřených nejen na plavání. Rádi navštěvujeme Knihovnu Jiřího Mahena na Lánech, zapojujeme se do různých soutěží. Oblíbenou akcí pro děti je „Noc s Andersenem“, kdy mohou trávit společný večer ve škole (vždy z pátku na sobotu) spolu s vyučujícími. Čtou se pohádky, děti plní různé úkoly na pohádkové cestě, mohou si vybrat z různých dílen, kde spolu něco tvoří. Jde vždy o nezapomenutelný zážitek.

Výborná je spolupráce s mateřskými školami v Bohunicích. Předškoláci z MŠ Pohádka zasednou několikrát do roka jako žáci do lavic, aby si vyzkoušeli, jaké to bude, až budou chodit do školy.

Během celého školního roku organizujeme návštěvy divadel, muzeí i galerií. Na spodní chodbě pavilónu 1. stupně na nástěnkách jsou vystaveny práce žáků. Pro naše budoucí prvňáčky připravujeme každoročně zábavné dopoledne i odpoledne, kde si mohou spolu s rodiči blíže prohlédnout naši školu.