1. STUPEŇ


Na 1. stupni je celkem 13 tříd. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu (1. – 5.ročník) v kmenových třídách, které jsou vybaveny didaktickou technikou s různými výukovými programy. Od září otvíráme přípravnou třídu.

Od třetího ročníku se vyučuje cizí jazyk – anglický. Vzhledem k tomu, že máme na škole bazén, mohou všichni žáci již od 1. ročníku jednu hodinu týdně plavat.

Od 2. ročníku jezdíme na školy v přírodě. Pro žáky 4. a 5. ročníku organizujeme kurzy bruslení. Žáci prvního stupně se kromě klasické výuky pravidelně účastní různých výukových programů. Školní učivo je doplňováno nabídkou aktivit z SVČ Lány, Lužánky, DDM a preventivními programy pro žáky (besedy s policií, šikana, drogy). Zapojujeme se do matematických soutěží – Matematická olympiáda, Klokánek, Pangea. Pořádáme a sami se zúčastníme mnoha sportovních soutěží, zaměřených nejen na plavání. Rádi navštěvujeme Knihovnu Jiřího Mahena na Lánech, zapojujeme se do různých soutěží. Oblíbenou akcí pro děti je „Noc s Andersenem“, kdy mohou trávit společný večer ve škole (vždy z pátku na sobotu) spolu s vyučujícími. Čtou se pohádky, děti plní různé úkoly na pohádkové cestě, mohou si vybrat z různých dílen, kde spolu něco tvoří. Jde vždy o nezapomenutelný zážitek.

Spolupracujeme také s mateřskými školami v Bohunicích. Předškoláci z MŠ Pohádka zasednou několikrát do roka jako žáci do lavic, aby si vyzkoušeli, jaké to bude, až budou chodit do školy.

Během celého školního roku organizujeme návštěvy divadel, koncertů, muzeí i galerií. Na spodní chodbě pavilónu 1. stupně na nástěnkách jsou vystaveny práce žáků.

Pro naše budoucí prvňáčky připravujeme každoročně zábavné dopoledne i odpoledne, kde si mohou spolu s rodiči blíže prohlédnout naši školu.