2. STUPEŇ


Na 2. stupni je 12 tříd. Kromě klasických učeben, které postupně vybavujeme novým nábytkem, vyučujeme i v odborných učebnách (chemie, informatika, fyzika, výtvarná výchova, hudebna, školní klub s knihovnou, cvičná kuchyně a dílna). Učebny jsou vybaveny didaktickou technikou, třídy postupně vybavujeme odkládacími skříňkami pro jednotlivé žáky.
Za samozřejmost považujeme doplňkovou výuku (muzea, výstavy, divadelní a filmová představení, přednášky, besedy…). Naši žáci se zúčastňují soutěží v českém jazyce, anglickém jazyce, matematice, fyzice, dějepisu, přírodopisu, tělesné výchově a dalších předmětech.

Na druhém stupni naší školy máme v každém ročníku jednu třídu s rozšířenou výukou plavání (3 hodiny týdně v rámci výuky a možnost dalších hodin pod vedením zkušených trenérů Komety Brno). Plavání probíhá v bazénu, který je součástí areálu školy. Žáci – plavci, kteří nebydlí v naší spádové oblasti, mohou trávit volné hodiny pod dohledem pedagogů. V rámci výuky druhého cizího jazyka si žáci naší školy mohou vybrat mezi němčinou a ruštinou

Od 6. ročníku nabízíme volitelné předměty:

  • 6. ročníky – etická výchova, kolektivní a vodní sporty, přírodopisný seminář
  • 7. ročník – estetická výchova, kolektivní a vodní sporty, mediální výchova
  • 8. ročník – sportovní hry, vaření, dějepisný seminář
  • 9. ročník – cvičení z matematiky, cvičení z ČJ, sportovní hry

 V odpoledních hodinách mohou žáci trávit čas v zájmových útvarech. Vybírat mohou z mnoha různých kroužků, jejichž aktuální seznam je vždy k nahlédnutí od konce měsíce září na těchto webových stránkách.

Jako každý rok i letos pracuje na škole žákovský parlament.
V 9. třídě věnují učitelé přípravě na přijímací zkoušky jednu až dvě hodiny týdně formou zájmových skupin. Koncem školního roku se s těmito žáky tradičně loučíme „Plesem deváťáků“. Tělesná výchova se učí v prostorné tělocvičně, bazénu nebo na multifunkčním hřišti s umělým povrchem. Každoročně organizujeme pro všechny žáky 2. stupně lyžařské kurzy a zotavovací akce v přírodě. Řada tříd se na podzim účastní adaptačních výletů. Všem žákům školy je ve vyčleněných hodinách umožněn volný přístup do počítačové učebny. Na 2. stupni základní školy je nezbytné, aby působil výchovný poradce a školní metodik prevence. Dále působí na naší škole školní psycholog a speciální pedagog. Všichni jsou žákům k dispozici každý den. Pro rodiče má výchovný poradce, metodik školní prevence a školní psycholog vyhrazeny konzultační hodiny kdykoliv, po předchozí telefonické domluvě. Naše škola zapojila do sítě brněnských otevřených škol, v rámci čehož byl otevřen pro zájemce z prvního i druhého stupně školy kroužek deskových her a kroužek sportovních her.