2. STUPEŇ


Na 2. stupni je 10 tříd. Kromě klasických učeben, které postupně vybavujeme novým nábytkem, vyučujeme i v odborných učebnách (chemie, informatika, fyzika, výtvarná výchova, hudebna, cvičná kuchyně a dílna). Učebny jsou vybaveny didaktickou technikou, třídy postupně vybavujeme odkládacími skříňkami pro jednotlivé žáky.
Za samozřejmost považujeme doplňkovou výuku (muzea, výstavy, divadelní a filmová představení, přednášky, besedy…).Naši žáci se zúčastňují soutěží v českém jazyce,anglickém jazyce, matematice, fyzice, dějepisu, přírodopisu, tělesné výchově a dalších předmětech.

Na druhém stupni naší školy máme v každém ročníku jednu třídu s rozšířenou výukou plavání (3 hodiny týdně v rámci výuky a možnost dalších hodin pod vedením zkušených trenérů Komety Brno). Plavání probíhá v bazénu, který je součástí areálu školy. Žáci – plavci, kteří nebydlí v naší spádové oblasti mohou trávit volné hodiny pod dohledem pedagogů.

Od 6. ročníku nabízíme volitelné předměty. Všichni žáci, kteří se nevěnují rozšířené výuce plavání mají jako letošní novinku od 6. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně zaveden druhý cizí jazyk. Mohou si vybrat němčinu nebo ruštinu. Třetí volitelnou hodinu si mohou vybrat z této nabídky: 6. a 7. ročníky – etická výchova, estetická výchova nebo kolektivní a vodní sporty; 8. a 9. ročníky se mohou rozhodnout pro cvičení z matematiky nebo sportovní hry. V odpoledních hodinách mohou žáci trávit čas v zájmových útvarech. Vybírat mohou z mnoha různých kroužků, jejichž aktuální seznam je vždy k nahlédnutí od konce měsíce září na těchto webových stránkách.

V měsíci listopadu proběhne na škole „Noc bez drog“, kde pedagogičtí pracovníci a žáci stráví noc ve škole a budou se věnovat prevenci kouření, alkoholu a užívání dalších návykových látek. Akce se zúčastní kromě pedagogů a žáků i příslušníci policie, hasičů a lékař. V dopoledních hodinách předchází této akci Kurz první pomoci pro žáky 8. a 9. tříd. 

Jako každý rok i letos pracuje na škole žákovský parlament.
V 9. třídě věnují učitelé přípravě na přijímací zkoušky jednu až dvě hodiny týdně formou zájmových skupin. Koncem školního roku se s těmito žáky tradičně loučíme „Plesem deváťáků“.Tělesná výchova se učí v prostorné tělocvičně, bazénu nebo na multifunkčním hřišti s umělým povrchem. Každoročně organizujeme pro všechny žáky 2. stupně lyžařské kurzy a zotavovací akce v přírodě.Všem žákům školy je ve vyčleněných hodinách umožněn volný přístup do počítačové učebny.Na 2. stupni základní školy je nezbytné, aby působil výchovný poradce a školní metodik prevence. Na naší škole jsou žákům k dispozici každý den. Pro rodiče má výchovný poradce a metodik školní prevence vyhrazeny konzultační hodiny kdykoliv, po předchozí telefonické domluvě.

Naše škola zapojila do sítě brněnských otevřených škol, v rámci čehož byl otevřen pro zájemce z prvního i druhého stupně školy kroužek deskových her a kroužek sportovních her.