VÝCHOVNÝ PORADCE


Mgr. Jolana Hůrková

email: poradce@zsarmenska.cz

konzultační hodiny:

 • Pondělí – 14 – 15 hod.
 • Středa – 14 – 15 hod.
 • Kdykoliv po telefonické domluvě

Činnost výchovné poradkyně

 • Koordinuje poskytování poradenských služeb ve škole
 • Řeší neomluvené a zvýšené absence žáků
 • Sleduje žáky s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledá způsoby řešení tohoto problému
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole
 • Řeší případy hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
 • Řeší výchovné potíže žáků s rodiči těchto žáků na výchovných komisích
 • Koordinuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zajišťuje vyšetření žáků v pedagogicko – psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů a vede jejich evidenci
 • Pečuje o integrované žáky s poruchami učení a chování – pomáhá při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocuje jejich účinnost
 • Pečuje o nadané a talentované žáky – navrhuje další péči o tyto žáky, pomáhá při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro mimořádně nadané žáky
 • Spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno (především na Zachové), se středisky výchovné péče (SVP Veslařská, Help me), Oddělením sociálně právní ochrany dětí Obecního úřadu Brno-Bohunice, Úřadem práce, s Policií ČR a dalšími institucemi.
 • Eviduje všechny důležité informace a materiály, které se týkají nabídky studia na SŠ a přijímacího řízení a předává je žákům, jejich rodičům i třídním učitelům 5., 7. a 9. tříd.
 • Provádí poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy zvláště žáků 9. ročníku, pomáhá při vyplňování přihlášek na střední školy, poskytuje informace o přijímacím řízení na SŠ
 • Pro žáky 9. tříd zajišťuje návštěvu Informačního střediska Úřadu práce Brno-město, návštěvy zástupců SŠ na ZŠ, exkurze žáků 9. tříd na SŠ, Veletrhu středních škol
 • Zajišťuje v listopadu informační schůzku pro rodiče žáků 9. tříd ohledně přijímacího řízení, spojenou s malou burzou středních škol
 • Spolupracuje s třídními učiteli při potvrzování přihlášek ke studii na SŠ, připravuje a vydává žákům zápisové lístky.
 • Poskytuje žákům, kteří nebyli úspěšní v prvním kole přijímacího řízení, a jejich rodičům informace o odvolacím řízení a dalších kolech přijímacího řízení.