Šablony 3Číslo aktivity: 3.II/3

Název aktivity: Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Celkové náklady aktivity: 964 180,00

Název specifického cíle: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí

do vzdělávání

Počet aktivit ZP: 28,00

Předdefinovaný počet jednotek v aktivitě ZP: 1,00

Popis realizace aktivity: Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu

– školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou

podpůrných opatření prvního stupně podpory. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření

prvního stupně podpory musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Podmínka

těchto tří žáků platí vždy až do výše úvazku 1,0. Zajištění personální podpory vyrovná šance na

maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

__________________________________________________________________________________

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole (pokud jsou pod RED_IZO školy zřízeny, i ve školní družině, nebo

školním klubu) nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými

organizacemi mimo školní zařízení.