KA2 „Cesty do Zelené Evropy“ project „The Journeys to Green Europe“


K2-2020-1-CZ01-KA229-078314

Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje, vyjadřuje pouze názor autora.
Evropská unie v roce 2019 koncipovala strategii „Zelená dohoda pro Evropu“. Pro realizaci opatření, která mají zajistit udržitelnost hospodářství EU, je mj. třeba vzdělávat občany bez ohledu na věk a hranice, což se odráží v názvu i dopadu projektu. Na platformě eTwinning bylo vyhlášeno téma pro rok 2020: Klimatické změny a environmentální problémy. Projekt využívá eTwinning, vychází z Konceptu cirkulární ekonomiky, jenž je novým pohledem na udržitelnost, příklad si bere z přírody.

Slovinsko je krásná země, s Českou republikou propojena historicky. Oba národy mají podobnou přírodu, kulturu, školství, srozumitelný jazyk, mají potřebu spolupráce a komunikace pro „Zelenou Evropu“. Na obou školách je realizována aktivizující výuka v environmentálním vzdělávání, je u nich jednou z priorit a stala se i podnětem pro partnerství.

Dlouhodobým cílem partnerů dle EPR (Evropský plán rozvoje) je moderní evropská škola otevřená inovacím v evropském prostoru, zaměřená na environmentální a multikulturní vzdělávání využíváním aktivizující výuky (v projektu CLIL, vrstevnické, převrácené a zkušenostní učení) a integrací moderních ICT do výuky (využití eTwinning, EPALE aj.). Záměrem, daným s respektem k inkluzi, je všestranný rozvoj všech žáků i zaměstnanců ke zdravému způsobu života v EU.

Obě školy jsou fakultní, garantující praxi studentů VŠ v ČR i Slovinsku. Jejich vzdělávací programy naplňují cíle a principy vzdělávání v 21. století založené na čtyřech pilířích (učení se, učení se tomu, jak pracovat, učení se, jak žít v komunitě a učení se žít), ale každý partner využívá jiné aktivizující učení, které do projektu vkládá.

Cílem společného projektu je vzájemná optimalizace environmentálního vzdělávání pro „Zelenou Evropu“, podpora jazykové rozmanitosti EU a mezikulturní povědomí.

Cílem projektu není vytvořit případovou studii environmentálního vzdělávání, ale především společné vzájemné učení a motivace k využívání forem práce v různém prostředí a aktivizujících metod, s nimiž mají partneři dobré zkušenosti.

Ověřit jejich aplikaci v mezinárodních podmínkách mají nejen přímo do mobilit zapojení zaměstnanci (10 pracovníků různých profesí) a žáci (16 žáků 3.–9. ročníku) z každé školy, ale také nepřímo zapojení účastníci (cca 500 pedagogů, žáků všech ročníků, studentů na praxi, rodičů i zástupců široké veřejnosti), to především v dopadu akcí diseminace, nadnárodně pak prostřednictvím e Twinningu, Epale i platformy ERASMUS+.

Dílčí cíle:

zlepšení odborných a jazykových kompetencí, včetně ICT, zapojení nově získaných metod a forem učení do předmětů,

zlepšení učení i výuky cizích jazyků, rozvoj manažerských kompetencí, rozvoj kreativního a kritického myšlení.

Účastníci získají Europass mobility a jazykový pas.

Projekt „Cesty do Zelené Evropy“ vznikl na ZŠ Arménská v Brně z iniciativy ředitele školy a koordinátorky EVVO, ve spolupráci s pedagogy, členy spolku Česko-slovinská společnost z. s. a Univerzity v Lublani, kteří kontaktovali partnerskou organizaci ZŠ Naklo ve Slovinsku. Základní myšlenkou je vzájemně se poznat, sdílet informace, zážitky, spřátelit se a vytvořit propojení na bázi společných aktivit mezi zaměstnanci i žáky obou partnerských škol, nejdříve v bezpečném virtuálním učebním prostředí, jakým je TwinSpace v eTwinning projektu. Zde pracovníci, posléze žáci mohou vzájemně připravovat aktivity i následně hodnotit environmentální vzdělávání v průběhu mobilit a současně se učit komunikativní (včetně cizích jazyků) a ICT dovednosti.

Každodenní život je plný technologií, ale stále probíhá v souladu s rytmy přírody. Perspektiva cirkulární ekonomiky bude aplikována na výsledky úspěšného projektu “Jedlá školní zahrada” ZŠ Brno Arménská. Ve zkušenostním učení ji budou účastníci činností mezinárodních smíšených skupin dále rozvíjet i bezodpadově využívat plněním virtuálních i praktických aktivit na mobilitách. K dalšímu hlubšímu pochopení principů koloběhu a podmínek v přírodě budou týmy, virtuálně i v různém prostředí pro environmentální vzdělávání v přírodě, realizovat aktivizující výuku, pozorování a experimenty. Pro dosažení cílů se výměna praktických zkušeností uskuteční na mobilitách, u zaměstnanců v rámci krátkodobého společného školení, u žáků v průběhu krátkodobých výměnných pobytů, 2x v partnerské zemi, vždy v rozsahu 6 dnů. Na základě zkušeností bude společně vytvořen model pro slovinskou ZŠ Naklo.

Projekt bude vícejazyčný (A,Č,SLO,N,R), účastníci se budou učit v angličtině a procvičovat v jazyce partnera.

Na poradách (10 x, po skončení mobility i na konci roku) a na webu škol, prostřednictvím 4 vzniklých filmů, budou účastníci sdílet své zkušenosti s ostatními zaměstnanci a studenty. Se žáky a zájemci z místních škol, rodičovské i širší veřejnosti na 4 besedách a 4x v tisku, mezinárodně na eTwinning a EPALE. Výstupem projektu bude, na konkrétním příkladu, předání zkušenosti s mezinárodní školní spoluprací na dílčím úseku didaktiky environmentalistiky v zrcadle strategie “Zelená dohoda pro Evropu”.

KA2 2020-1-CZ01-KA229-078314 je projekt, který v důsledku pandemie Covid 19 probíhal s přerušením (od 1. 11. 2021 – 1. 2. 2022) a prodloužením v termínu od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2022. Jeho obsahem zůstává School Exchange Partnerships (školní výměnná partnerství) v rámci akce Strategická partnerství, výměna zkušeností, organizace aktivit na mezinárodní i místní úrovni, výměny na partnerských školách (ZŠ Brno, Arménská, ČR a OŠ Naklo, Slovinsko). Důraz je kladen na projektovou spolupráci žáků od 10 do 14 let i zaměstnanců partnerských škol ve smíšených mobilitách virtuálně i fyzicky, na vzájemné vzdělávací workshopy v rámci e TWINNING projektu Jedlá školní zahrada pro “Zelenou Evropu 2” i mobilit žáků a společných školení zaměstnanců ZŠ v ČR a Slovinsku, poznávání přírodních geografických celků obou zemí, zvláštností místní komunity a péče pro životní prostředí v rámci udržitelného rozvoje pro “Zelenou Evropu”.


English version
In 2019, the EU drew up proposals for a "Green Agreement for Europe". In order to secure measures of a sustainable EU economy, citizens can be educated regardless of age, as reflected in the project's name and its impact. The theme: Climate change and environmental problems was announced on eTwinning. The eTwinning project, which is in the Circular Economy Concept, which is suitable for a sustainability perspective, takes the example from nature.The theme for 2020: Climate change and environmental problems was announced on eTwinning. The project uses eTwinning, based on the Circular Economy Concept, which is a new perspective on sustainability and is based on nature approach.
Slovenia is a beautiful country, connected with the Czech Republic historically. Both nations have need for cooperation and communication for "Green Europe". Environmental education is realized at both schools as it is one of their priorities and has also become an incentive for partnership.
The long-term goal of the EPR partners is a modern European school open to innovation in the European area, focusing on environmental and multicultural education through the use of activating teaching methods (eTwinning, EPALE, etc.).Both schools are facultative, guaranteeing the practice of university students in the CZ as well as in Slovenia, each partner uses a different activating teaching methods in the project.

The aim of the joint project is to mutually optimize environmental education for “Green Europe”, promote the EU's linguistic diversity and intercultural awareness.
The aim of the project is not to create a case study of environmental education, but above all to learn together and motivate each other to use activating teaching methods and forms of work in various environments. To verify their application in international conditions, not only through the mobility of employees (10 workers of different professions) and pupils (16 pupils of the 3rd to 9th grade) from each school, but also indirectly involved participants (about 500, teachers, pupils from all grades, students in practice, parents and representatives of the general public), especially in the impact of dissemination events. Transnationally eTwinning, Epale and ERASMUS + platform.
Partial goals:
improving professional and language competences, including ICT, integrating newly acquired learning methods and forms into subjects, improving foreign language learning and teaching, developing managerial competencies, developing creative and critical thinking.
Participants will receive an Euopass mobility and language passport.

The project "Journey to Green Europe" was created at the Arménská Elementary School in Brno in cooperation with teachers, members of the Czech-Slovenian Society and the University of Ljubljana, who contacted the partner organization of the Naklo elementary school in Slovenia. The basic idea is to get to know each other, share information, experience, make friends and build collaborative activities between the staff and pupils of both partner schools, at first in a secure virtual learning environment like the TwinSpace in the eTwinning project. Here, workers and students can prepare activities for each other and subsequently evaluate environmental education during mobility while learning communication (including foreign languages) and ICT skills.
The perspective of the circular economy will be applied to the results of the successful project "Edible School Garden" of the primary school in Arménská Elementary School in Brno. In experiential learning, participants in the activities of international mixed groups will further develop it and utilize it wherever possible by carrying out virtual and practical mobility activities. To further deepen the understanding of the principles of cycling and conditions in nature, teams, virtually and in different environments for environmental education in nature, will implement activating teaching methods, observation and experimentation.
In order to achieve the objectives, mobilities will be main source of exchange of practical experience. Employee will join short-term joint trainings and pupils short-term exchanges, twice in the partner country and always for 6 days. Based on experience, a model for the Slovenian elementary school Naklo will be created as well.

The project will be multilingual. Participants will teach and learn in English and practice the basics of the partner's language.
At the meetings (10 times) and on the school website, participants will share their experiences with other staff and students through four movies, which will be created. With pupils and students from local schools, parents and the general public project will be presented at four meetings and four times in the press, internationally at eTwinning and EPALE.
The output of the project will be transfer of experiences and international school cooperation in the environmental education didactics based on "Green Agreement for Europe" strategy.

KA2 2020-1-CZ01-KA229-078314 is the project, which due to Covid 19 pandemic took place ((with a great pause from 1st November 2021 to 1st February 2022) and an extension) from 1st September to 30th November 2022. It consists of School Exchange Partnerships in an action called Strategic partnership, exchange of experience, organising activities at local and international level, exchanges at twin/partner schools. (ZŠ Brno Arménská, Czech Republic and OŠ Škola Naklo, Slovenia). The focus is on project learning and cooperation among pupils aged 10 to 14 including employees of partner schools in mixed mobility virtually and face to face as well as educational workshops in eTwinning project „Jedlá školní zahrada pro „Zelenou Evropu 2“ The focus is on mobility of pupils and a common education of employees of primary school in the Czech Republic and in Slovenia, recognizing natural and geographical wonders of both countries including local community and sustainable environmental approaches in „Green Europe“.


Podrobný popis projektu – OŠ Naklo

Podrobný popis projektu – OŠ Naklo English Version