KA2 „Cesty do Zelené Evropy“ project „The Journeys to Green Europe“


Evropská unie v roce 2019 koncipovala strategii „Zelená dohoda pro Evropu“. Pro realizaci opatření, která mají zajistit udržitelnost hospodářství EU, je mj. třeba vzdělávat občany bez ohledu na věk a hranice, což se odráží v názvu i dopadu projektu. Na platformě eTwinning bylo vyhlášeno téma pro rok 2020: Klimatické změny a environmentální problémy. Projekt využívá eTwinning, vychází z Konceptu cirkulární ekonomiky, jenž je novým pohledem na udržitelnost, příklad si bere z přírody.

Slovinsko je krásná země, s Českou republikou propojena historicky. Oba národy mají podobnou přírodu, kulturu, školství, srozumitelný jazyk, mají potřebu spolupráce a komunikace pro „Zelenou Evropu“. Na obou školách je realizována aktivizující výuka v environmentálním vzdělávání, je u nich jednou z priorit a stala se i podnětem pro partnerství.

Dlouhodobým cílem partnerů dle EPR (Evropský plán rozvoje) je moderní evropská škola otevřená inovacím v evropském prostoru, zaměřená na environmentální a multikulturní vzdělávání využíváním aktivizující výuky (v projektu CLIL, vrstevnické, převrácené a zkušenostní učení) a integrací moderních ICT do výuky (využití eTwinning, EPALE aj.). Záměrem, daným s respektem k inkluzi, je všestranný rozvoj všech žáků i zaměstnanců ke zdravému způsobu života v EU.

Obě školy jsou fakultní, garantující praxi studentů VŠ v ČR i Slovinsku. Jejich vzdělávací programy naplňují cíle a principy vzdělávání v 21. století založené na čtyřech pilířích (učení se, učení se tomu, jak pracovat, učení se, jak žít v komunitě a učení se žít), ale každý partner využívá jiné aktivizující učení, které do projektu vkládá.

Cílem společného projektu je vzájemná optimalizace environmentálního vzdělávání pro „Zelenou Evropu“, podpora jazykové rozmanitosti EU a mezikulturní povědomí.

Cílem projektu není vytvořit případovou studii environmentálního vzdělávání, ale především společné vzájemné učení a motivace k využívání forem práce v různém prostředí a aktivizujících metod, s nimiž mají partneři dobré zkušenosti.

Ověřit jejich aplikaci v mezinárodních podmínkách mají nejen přímo do mobilit zapojení zaměstnanci (10 pracovníků různých profesí) a žáci (16 žáků 3.–9. ročníku) z každé školy, ale také nepřímo zapojení účastníci (cca 500 pedagogů, žáků všech ročníků, studentů na praxi, rodičů i zástupců široké veřejnosti), to především v dopadu akcí diseminace, nadnárodně pak prostřednictvím e Twinningu, Epale i platformy ERASMUS+.

Dílčí cíle:

– zlepšení odborných a jazykových kompetencí, včetně ICT, zapojení nově získaných metod a forem učení do předmětů,

– zlepšení učení i výuky cizích jazyků, rozvoj manažerských kompetencí, rozvoj kreativního a kritického myšlení.

Účastníci získají Europass mobility a jazykový pas.

Projekt „Cesty do Zelené Evropy“ vznikl na ZŠ Arménská v Brně z iniciativy ředitele školy a koordinátorky EVVO, ve spolupráci s pedagogy, členy spolku Česko-slovinská společnost z. s. a Univerzity v Lublani, kteří kontaktovali partnerskou organizaci ZŠ Naklo ve Slovinsku. Základní myšlenkou je vzájemně se poznat, sdílet informace, zážitky, spřátelit se a vytvořit propojení na bázi společných aktivit mezi zaměstnanci i žáky obou partnerských škol, nejdříve v bezpečném virtuálním učebním prostředí, jakým je TwinSpace v eTwinning projektu. Zde pracovníci, posléze žáci.