KA1 „Profesní rozvoj 21″ project “ Professional development 2021″


K1-2020-1-CZ01-KA101-077434

Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje, vyjadřuje pouze názor autora.

Prezentace výstupů projektu

Cílem projektu je:

– zlepšení odborných a jazykových kompetencí pedagogických pracovníků,

– získání nových metod a forem do předmětů,

– zlepšení výuky cizích jazyků,

– zvýšení manažerských kompetencí vedoucích pracovníků,

– rozvíjení kreativního a kritického myšlení žáků.

Na partnerské základní škole Náklo ve Slovinsku využije pět pracovníků ZŠ Arménská dle své odbornosti mobilitu sestávající z pozorování různých metod a postupů, tzv. stínování (job-shadowing).

Dílčí cíle projektu:

– zvýšení jazykových a odborných kompetencí pěti pedagogů (účastnících se mobilit), aby byli schopni stínování dle odbornosti v OS Naklo a následně diskutovali zkušenosti a výstupy v zahraniční škole i v ČR v rámci diseminace

– zavádění nových metod a forem učení (CLIL, vrstevnické, zkušenostní a převrácené učení v přírodě) pro environmentální vzdělávání

– zkvalitnění výuky cizích předmětů (eTwinning, zavádění CLIL výroba vícejazyčných pomůcek žáky)

– zvýšení manažerských kompetencí vedení školy (vize, organizace mezinárodních projektů, příprava podmínek pro projekt partnerství v KA2)

Pokud dojde k realizaci plánovaných mobilit v zahraniční škole, naplní projekt potřeby a klíčové oblasti A,B,C a cíle takto:

1) Jeden vyučující AJ získá a předá zkušenosti ve výuce s využíváním „převrácené třídy“ a přípravou projektu partnerství s využitím eTwinningu. O zkušenosti z metodiky výuky cizích jazyků se podělí s dalšími pedagogy, což přispěje k rozvoji jejich profesních dovedností.

2) Jeden vyučující pro 1. stupeň a koordinátor EVVO získá zkušenosti ve výuce s využíváním vrstevnického a zkušenostního učení, metody CLIL v environmentálním vzdělávání. S žáky použije zkušenostní učení a CLIL, připraví vícejazyčné pomůcky pro environmentální vzdělávání pedagogů a žáků. V důsledku mobility 1 a 2 přispějí ke zkvalitnění výuky cizích jazyků ve škole pro pedagogy i žáky.

3) Jeden vyučující biologie/Př/pěstitelství a koordinátor projektu získá zkušenosti ve výuce s využíváním převráceného učení o přírodě v přírodě a manažerské zkušenosti pro monitoring a hodnocení zahraničních projektů.

4) Jeden vyučující v Př/Z získá zkušenosti s integrovanou výukou o živé a neživé přírodě v environmentálním vzdělávání. V souvislosti se znalostí slovinštiny bude přípravou kurzů předcházet rizikům s jazykovou bariérou a bude tlumočníkem v případě komunikačních problémů.

5) Ředitel školy získá zkušenosti při stínování Vědeckého dne = integrace přírodovědné, anglické, výtvarné a technické výuky, využití terapeutické aktivity s koňmi u žáků pro environmentální vzdělávání. Společně s vedením školy Naklo provede analýzu vzdělávacích programů škol, monitoring stínované výuky a přípravu projektu partnerství KA2.

Učitelé „nejazykových“ předmětů se zapojí do mezinárodních aktivit školy, budou vzorem pro kolegy i žáky, zvýší jejich motivaci k celoživotnímu vzdělávání.